Có 2 kết quả:

船队 chuán duì船隊 chuán duì

1/2

chuán duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fleet (of ships)

chuán duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fleet (of ships)