Có 2 kết quả:

传媒 chuán méi傳媒 chuán méi

1/2

chuán méi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

media

chuán méi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

media