Có 2 kết quả:

传输层 chuán shū céng傳輸層 chuán shū céng

1/2

Từ điển Trung-Anh

transport layer

Từ điển Trung-Anh

transport layer