Có 2 kết quả:

传输服务 chuán shū fú wù ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄈㄨˊ ㄨˋ傳輸服務 chuán shū fú wù ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄈㄨˊ ㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

transport service

Từ điển Trung-Anh

transport service