Có 2 kết quả:

窗帘 chuāng lián窗簾 chuāng lián

1/2

chuāng lián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

window curtains

chuāng lián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

window curtains

Một số bài thơ có sử dụng