Có 2 kết quả:

创伤后 chuāng shāng hòu創傷後 chuāng shāng hòu

1/2

Từ điển Trung-Anh

post-traumatic

Từ điển Trung-Anh

post-traumatic