Có 1 kết quả:

吹拂 chuī fú

1/1

chuī fú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to brush
(2) to caress (of breeze)
(3) to praise

Một số bài thơ có sử dụng