Có 2 kết quả:

錘骨柄 chuí gǔ bǐng锤骨柄 chuí gǔ bǐng

1/2

chuí gǔ bǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

manubrium of malleus (handle of hammer bone), connecting ossicles 聽小骨|听小骨 to tympanum 鼓膜

chuí gǔ bǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

manubrium of malleus (handle of hammer bone), connecting ossicles 聽小骨|听小骨 to tympanum 鼓膜