Có 3 kết quả:

垂冪 chuí mù垂幂 chuí mù垂幕 chuí mù

1/3

chuí mù

phồn thể

Từ điển phổ thông

màn trướng, màn che

chuí mù

giản thể

Từ điển phổ thông

màn trướng, màn che

chuí mù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

canopy

Một số bài thơ có sử dụng