Có 1 kết quả:

垂下 chuí xià

1/1

chuí xià

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

rủ xuống

Từ điển Trung-Anh

to hang down

Một số bài thơ có sử dụng