Có 2 kết quả:

春晖 chūn huī春暉 chūn huī

1/2

chūn huī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. spring sunshine
(2) fig. parental (often maternal) love