Có 3 kết quả:

莼菜 chún cài蒓菜 chún cài蓴菜 chún cài

1/3

chún cài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Brasenia schreberi

Từ điển Trung-Anh

Brasenia schreberi

chún cài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Brasenia schreberi

chún cài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Brasenia schreberi

Một số bài thơ có sử dụng