Có 2 kết quả:

唇枪舌战 chún qiāng shé zhàn唇槍舌戰 chún qiāng shé zhàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

war of words

Từ điển Trung-Anh

war of words