Có 1 kết quả:

慈眉善目 cí méi shàn mù ㄘˊ ㄇㄟˊ ㄕㄢˋ ㄇㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) kind brows, pleasant eyes (idiom); amiable looking
(2) benign-faced