Có 2 kết quả:

詞素結構 cí sù jié gòu ㄘˊ ㄙㄨˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ词素结构 cí sù jié gòu ㄘˊ ㄙㄨˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

morphological structure

Từ điển Trung-Anh

morphological structure