Có 1 kết quả:

次方 cì fāng

1/1

cì fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(raised to the) nth power