Có 2 kết quả:

葱花 cōng huā蔥花 cōng huā

1/2

cōng huā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

chopped onion

cōng huā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

chopped onion