Có 2 kết quả:

葱茏 cōng lóng蔥蘢 cōng lóng

1/2

cōng lóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

verdant and lush

cōng lóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

verdant and lush

Một số bài thơ có sử dụng