Có 2 kết quả:

聪明过头 cōng ming guò tóu ㄘㄨㄥ ㄍㄨㄛˋ ㄊㄡˊ聰明過頭 cōng ming guò tóu ㄘㄨㄥ ㄍㄨㄛˋ ㄊㄡˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) too clever by half
(2) excessive ingenuity

Từ điển Trung-Anh

(1) too clever by half
(2) excessive ingenuity