Có 2 kết quả:

聪明绝顶 cōng ming jué dǐng聰明絕頂 cōng ming jué dǐng

1/2

Từ điển Trung-Anh

highly intelligent (idiom)

Từ điển Trung-Anh

highly intelligent (idiom)