Có 2 kết quả:

聪明一世,懵懂一时 cōng ming yī shì , měng dǒng yī shí聰明一世,懵懂一時 cōng ming yī shì , měng dǒng yī shí

1/2

Từ điển Trung-Anh

see 聰明一世,糊塗一時|聪明一世,糊涂一时[cong1 ming5 yi1 shi4 , hu2 tu5 yi1 shi2]

Từ điển Trung-Anh

see 聰明一世,糊塗一時|聪明一世,糊涂一时[cong1 ming5 yi1 shi4 , hu2 tu5 yi1 shi2]