Có 2 kết quả:

从而 cóng ér ㄘㄨㄥˊ ㄦˊ從而 cóng ér ㄘㄨㄥˊ ㄦˊ

1/2

Từ điển phổ thông

theo cách đó, theo đó, do đó

Từ điển Trung-Anh

(1) thus
(2) thereby

Từ điển phổ thông

theo cách đó, theo đó, do đó

Từ điển Trung-Anh

(1) thus
(2) thereby

Một số bài thơ có sử dụng