Có 2 kết quả:

丛林 cóng lín叢林 cóng lín

1/2

cóng lín

giản thể

Từ điển phổ thông

rừng rậm, rừng già

Từ điển Trung-Anh

(1) jungle
(2) thicket
(3) forest
(4) Buddhist monastery