Có 1 kết quả:

促退 cù tuì

1/1

cù tuì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hinder
(2) to prevent (forward progress)