Có 1 kết quả:

催生婆 cuī shēng pó

1/1

cuī shēng pó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

midwife who induces labor