Có 2 kết quả:

寸金难买寸光阴 cùn jīn nán mǎi cùn guāng yīn寸金難買寸光陰 cùn jīn nán mǎi cùn guāng yīn

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) An ounce of gold can't buy you an interval of time (idiom); Money can't buy you time.
(2) Time is precious.

Từ điển Trung-Anh

(1) An ounce of gold can't buy you an interval of time (idiom); Money can't buy you time.
(2) Time is precious.