Có 2 kết quả:

寸阴 cùn yīn ㄘㄨㄣˋ ㄧㄣ寸陰 cùn yīn ㄘㄨㄣˋ ㄧㄣ

1/2

Từ điển Trung-Anh

a very brief period of time (lit. the time it takes for a shadow to move an inch)

Từ điển Trung-Anh

a very brief period of time (lit. the time it takes for a shadow to move an inch)

Một số bài thơ có sử dụng