Có 2 kết quả:

錯開 cuò kāi错开 cuò kāi

1/2

cuò kāi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to stagger (times)

cuò kāi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to stagger (times)