Có 2 kết quả:

錯誤 cuò wù错误 cuò wù

1/2

cuò wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) error
(2) mistake
(3) CL:個|个[ge4]
(4) mistaken
(5) false
(6) wrong

Một số bài thơ có sử dụng

cuò wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) error
(2) mistake
(3) CL:個|个[ge4]
(4) mistaken
(5) false
(6) wrong