Có 2 kết quả:

錯用 cuò yòng错用 cuò yòng

1/2

cuò yòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to misuse
(2) to misapply

Một số bài thơ có sử dụng

cuò yòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to misuse
(2) to misapply