Có 2 kết quả:

錯綜複雜 cuò zōng fù zá错综复杂 cuò zōng fù zá

1/2

Từ điển Trung-Anh

tangled and complicated (idiom)

Từ điển Trung-Anh

tangled and complicated (idiom)