Có 1 kết quả:

搭接 dā jiē

1/1

dā jiē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to join
(2) to connect up