Có 1 kết quả:

打包票 dǎ bāo piào

1/1

dǎ bāo piào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to vouch for
(2) to guarantee