Có 2 kết quả:

打对仗 dǎ duì zhàng打對仗 dǎ duì zhàng

1/2

dǎ duì zhàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to compete

dǎ duì zhàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to compete