Có 1 kết quả:

打拱作揖 dǎ gǒng zuò yī ㄉㄚˇ ㄍㄨㄥˇ ㄗㄨㄛˋ ㄧ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to bow respectfully with clasped hands
(2) to beg humbly