Có 1 kết quả:

打拱作揖 dǎ gǒng zuò yī

1/1

dǎ gǒng zuò yī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bow respectfully with clasped hands
(2) to beg humbly