Có 1 kết quả:

打火石 dǎ huǒ shí

1/1

dǎ huǒ shí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

flint