Có 1 kết quả:

打火石 dǎ huǒ shí ㄉㄚˇ ㄏㄨㄛˇ ㄕˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

flint