Có 1 kết quả:

打散 dǎ sàn

1/1

dǎ sàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to scatter
(2) to break sth up
(3) to beat (an egg)