Có 2 kết quả:

打响名号 dǎ xiǎng míng hào打響名號 dǎ xiǎng míng hào

1/2

Từ điển Trung-Anh

to become well-known

Từ điển Trung-Anh

to become well-known