Có 2 kết quả:

打印服务器 dǎ yìn fú wù qì打印服務器 dǎ yìn fú wù qì

1/2

Từ điển Trung-Anh

print server

Từ điển Trung-Anh

print server