Có 1 kết quả:

大半夜 dà bàn yè ㄉㄚˋ ㄅㄢˋ ㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the middle of the night