Có 2 kết quả:

大便乾燥 dà biàn gān zào大便干燥 dà biàn gān zào

1/2

Từ điển Trung-Anh

constipated

Từ điển Trung-Anh

constipated