Có 1 kết quả:

大吃大喝 dà chī dà hē ㄉㄚˋ ㄔ ㄉㄚˋ ㄏㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to eat and drink as much as one likes
(2) to make a pig of oneself