Có 2 kết quả:

大处着眼,小处着手 dà chù zhuó yǎn , xiǎo chù zhuó shǒu ㄉㄚˋ ㄔㄨˋ ㄓㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄒㄧㄠˇ ㄔㄨˋ ㄓㄨㄛˊ ㄕㄡˇ大處著眼,小處著手 dà chù zhuó yǎn , xiǎo chù zhuó shǒu ㄉㄚˋ ㄔㄨˋ ㄓㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄒㄧㄠˇ ㄔㄨˋ ㄓㄨㄛˊ ㄕㄡˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

think of the big picture, start with the little things (idiom)

Từ điển Trung-Anh

think of the big picture, start with the little things (idiom)