Có 2 kết quả:

大錯特錯 dà cuò tè cuò大错特错 dà cuò tè cuò

1/2

Từ điển Trung-Anh

to be gravely mistaken (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to be gravely mistaken (idiom)