Có 1 kết quả:

大啖一番 dà dàn yī fān

1/1

dà dàn yī fān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to have a square meal