Có 1 kết quả:

大而化之 dà ér huà zhī

1/1

dà ér huà zhī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) careless
(2) sloppy