Có 2 kết quả:

大而无当 dà ér wú dàng大而無當 dà ér wú dàng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) grandiose but impractical (idiom)
(2) large but of no real use

Từ điển Trung-Anh

(1) grandiose but impractical (idiom)
(2) large but of no real use