Có 1 kết quả:

大方之家 dà fāng zhī jiā

1/1

dà fāng zhī jiā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) learned person
(2) expert in a certain field
(3) abbr. to 方家[fang1 jia1]