Có 2 kết quả:

大駕光臨 dà jià guāng lín大驾光临 dà jià guāng lín

1/2

Từ điển Trung-Anh

we are honored by your presence

Từ điển Trung-Anh

we are honored by your presence