Có 2 kết quả:

大陆性 dà lù xìng大陸性 dà lù xìng

1/2

dà lù xìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

continental

dà lù xìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

continental